Album cu fotografii [click aici!]
Titluri de articole:
Index Forum Chat Despe HP Activitati

Cine suntem?

Organizatie Neguvernamentala, inregistrata la Ministerul Justitiei cu nr. 2661 din 13 iunie 2003.
Ne-am fondat pe 11 mai 2003. La adunarea de constituire au participat 88 de ascultatori si simpatizanti ai emisiunii radiofonice populare Hyde Park, care au votat unanim pentru intemeierea ONG-ului. Am considerat ca astfel ne vom putea apara mai eficient de presiunile autoritatilor care se aratau deranjate de libera exprimare, de adevarurile spuse dupa miezul noptii in programul HP sau in alte emisiuni si locuri publice de catre cetatenii scoliti in Hyde Park.

Obiective ONG HP
-- promoveaza principiile liberei exprimari si accesul la informatie
- contribuie la dezvoltarea societatii civile si a institutiilor acesteia,
la cresterea nivelului de cultura si educatie civica a cetatenilor

- dezvolta o atitudine pozitiva in randul publicului in legatura cu
libertatea de exprimare, contribuind la constientizarea exercitarii
democratice a acestui drept fundamental
- promoveaza valorile democratice si europene

================================================================

STATUTUL adoptat la AG din 8 martie 2005 și legalizat de Ministerul Justiției


I. Dispoziții generale

Organizația Nonguvernamentală Hyde Park (în continuare HP) este o organizație obștească, neguvernamentală, non-politică, non-profit, care se bazează pe participarea liberă a membrilor la activitatea organizației în vederea realizării scopurilor statutare.

HP își desfășoara activitatea în conformitate cu legislația Republicii Moldova și prezentul statut.

HP devine persoană juridică în momentul înregistrării la Ministerul Justiției și dispune de conturi bancare, ștampilă, alte atribute.

HP este organizație internațională cu sediul la Chișinău și poate constitui filiale în Republica Moldova și peste hotare.

HP este constituit pentru un termen nelimitat.

            Adresa juridică a HP este următoarea: str. Aleea Gării 36, ap. 8, Chișinău, Republica Moldova, tel. 276884, mob. 069350894

 II. Scopurile HP

             Scopurile HP sunt urmatoarele:

-          să contribuie la dezvoltarea societătii civile și instituțiilor acesteia, la creșterea nivelului de cultură și educație civică a cetățenilor;

-          să promoveze concepția și principiile liberei exprimări și a accesului liber la informație;

-          să contribuie la integrarea membrilor HP în societate, la promovarea și afirmarea valorii acestora;

-          să organizeze și să finanțeze programe specifice necesare realizării scopurilor sale;

-          să participe la monitorizarea alegerilor și referendumurilor.

-          să promoveze relațiile dintre R.Moldova și alte state în domeniile care privesc activitățile HP;

-          să organizeze și să desfașoare alte activități justificate de realizarea prevederilor statutare.

 III. Metodele de activitate

 HP va urmări atingerea scopurilor sale prin:

- Organizarea de seminare, mese rotunde, discuții.

- Elaborarea de proiecte și programe individuale sau comune cu alte O.N.G-uri, instituții ale statului, puterii locale, din țară și de peste hotare.

- Editarea de cărți, reviste, pagini de Internet și alte materiale .

- Activități economice permise de lege.

- Realizarea de programe radio și TV, fondarea instituțiilor mass-media proprii.

- Delegarea de observatori independenți la alegeri.

 IV. Patrimoniul HP

 HP poate dispune cu titlu de proprietate de bunuri mobile și imobile, poate avea alte drepturi patrimoniale și nepatrimoniale necesare pentru activitățile sale.

 Patrimoniul HP se poate constitui din:

-          cotizațiile membrilor;

-          mijloacele obținute în urma desfășurării activităților economice în condițiile legii;

-          mijloacele obținute din organizarea activităților prevăzute de proiectele HP;

-          mijloace obținute din prestarea de servicii de utilitate publică;

-          donații de la persoane fizice sau juridice din țară și de peste hotare;

-          alte surse legale.

 V. Adunarea Generală

 Organul suprem al HP este Adunarea Generală (A.G.).

A.G. este convocată o dată în an în sesiune ordinară. A.G. poate fi convocată de Consiliu în sesiune extraordinară ori de cîte ori este necesar.

La lucrările A.G. pot participa membrii organizației. Fiecare membru dispune de un singur vot.

La lucrările A.G. pot participa și alte persoane invitate de Consiliu fără drept de vot.

Organizarea lucrărilor A.G. este în sarcina Consiliului. Convocarea A.G. va fi anunțată de către

Consiliu prin notificare personală și prin intermediul mass-media cu cel putin 2 săptamini înainte de începerea lucrărilor ei.

Adunarea este deliberativă dacă la lucrarile ei participa cel puțin jumătate plus unul din numărul membrilor.

Dacă la data convocării numărul membrilor participanți la A.G. este mai mic de 50 % + 1, va fi convocată, în cel mult 10 zile, o nouă adunare care va adopta hotărîri cu majoritatea simplă a celor prezenți.

Adunarea Generală adoptă hotărîri prin votul majorității simple (50%+1) al celor care participă la lucrările A.G. (votul este deschis):

-          alege Presedintele și Vice-președintele HP, membrii Consiliului și componența Comisiei de Cenzori;

-          aprobă Statutul HP; modifică și completează Statutul cu votul a 3/4 din numărul membrilor HP prezenți la AG; aprobă Bugetul HP;

-          aprobă anual cuantumul taxei de înscriere și al cotizației lunare;

-          aprobă rapoartele Președintelui și Comisiei de Cenzori.

 VI. Consiliul

 Consiliul este organul de conducere al organizației în perioada dintre lucraăile Adunării Generale și este compus din 11  membri aleși de A.G.

Președinteleși vicepreședintele HP sînt membri de drept al Consiliului. Membrii Consiliului nu pot să fie membri de partid sau în guvern.

Consiliul își organizează activitatea pe diverse domenii de activitate și în dependenta de scopurile statutare distribuind sarcinile pe departamente (departamentul economie, departamentul drept, departamentul relații cu publicul, departamentul finanțe, departamentul cultură, departamentul relații internaționale ș.a.).

Structura pe departamente se stabilește de către Consiliu. Membrii Consiliului coordonează activitatea departamentelor.

În vederea realizării sarcinilor sale Consiliul adoptă decizii. Deciziile se adoptă cu votul majorității simple a membrilor care participă la vot. În caz de paritate de voturi se inițiază consultări și se procedează la o nouă votare. În cazul aceleiași distribuiri de voturi, votul Presedintelui este hotărîtor. Consiliul este considerat deliberativ dacă sunt prezenți cel puțin 2/3 din membrii aleși.

Orice membru al Consiliului poate contesta în A.G. acțiunile Președintelui în cazul în care consideră că acestea au fost făcute în detrimentul scopurilor HP.

Consiliul aprobă acordurile încheiate de Președinte care privesc patrimoniul HP. Aprobarea privește acordurile care angajează peste 40% din patrimoniul HP, precum și acordurile care privesc înstrăinarea patrimoniului HP. Acordurile menționate încheiate fără aprobarea Consiliului nu angajează patrimoniul HP.

 Consiliul:

-          stabilește direcțiile de realizare a scopurilor statutare;

-          organizează și coordoneaza activitatea curentă a organizației;

-          convoacă sesiuni extraordinare ale A.G.;

-          acceptă noi membri ai ONG HP conform prevederilor  Statutului;

-          realizează în practică hotărîrile A.G.;

-          ajustează Bugetul HP adoptat de către A.G. la necesitățile activităților curente ale organizației.

 Consiliul este ales pentru o perioada de 3 ani.

Consiliul este convocat de Președinte o dată în lună și ori de cîte ori este necesar la propunerea oricărui membru al Consiliului.

Membrii Consiliului pot fi revocați de Adunarea Generala la propunerea Președintelui, a oricărui membru al Consiliului sau membru al HP cu majoritatea voturilor celor prezenți.

 

VII. Comisia de Cenzori

 Comisia este organul care supraveghează activitatea HP, a Președintelui și a Consiliului.

Comisia este compusă din 3 membri aleși de A.G. pentru o perioadă de 3 ani.

Membrii Comisiei nu pot să fie membri de partid sau în guvern.

În exercitarea atribuțiilor sale membrii Comisiei:

-          sesizează Președintele privind încalcarea prevederilor statutare de către membrii Consiliului;

-          sesizează Consiliul privind încălcările prevederilor statutare de către orice membru;

-          sesizează A.G. privind acțiunile Președintelui contrare prevederilor statutare;

-          întocmeste un raport propriu privind activitatea Consiliului pe care-l prezintă anual A.G.;

-          organizează și efectuează controlul activității economico-financiare a HP

 VIII. Președintele HP

 Președintele este ales pentru o perioadă de 3 ani.

Presedintele are urmatoarele funcții și sarcini:

-          realizează în practică hotărîrile A.G. și urmărește executarea deciziilor Consiliului;

-          este reprezentantul HP în relațiile externe;

-          semnează acordurile în numele HP;

-          aprobă atribuțiile membrilor Consiliului;

-          prezintă A.G. raportul asupra activitatii HP, inclusiv asupra activității economico-financiare.

Președintele trebuie să specifice în mod expres, atunci cînd luările sale de poziție în public nu sunt făcute în calitate de reprezentant al HP. El este obligat să-și revoce acțiunile atunci cînd acestea contravin prevederilor statutului.

În activitatea sa Președintele este ajutat de Vicepreședinte, căruia îi poate delega o parte din funcțiile sale.

În lipsa Președintelui atribuțiile acestuia sunt îndeplinite de Vicepreședinte.

 IX. Senatul onorific HP

 Senatul este un organ consultativ. Calitatea de mebru în Senat este conferită prin decizie a Consiliului HP la propunerea membrilor organizației. Membrii Senatului pot să nu fie membri HP, dar nu trebuie să fie lideri politici sau guvernamentali.

X. Dobîndirea și încetarea calității de membru. Drepturile și obligațiile membrilor HP

 Pentru a dobîndi calitatea de membru al HP, candidatul trebuie să îndeplinească urmatoarele condiții:

-          Persoanele fizice și juridice trebuie să accepte prevederile prezentului statut; să înainteze o cerere; să fie recomandat de cel putin 3 membri sau un membru al Consiliului (recomandarea este necesara membrilor nefondatori).

 Calitatea de membru încetează: prin retragerea deliberată a membrului în baza unei cereri; prin decesul membrului; pentru încalcarea prevederilor statutului.

 Încetarea calității de membru are loc prin decizia Consiliului.

Membrii au dreptul: sa aibă un singur vot în A.G.; să participe la activitatea HP; să se pronunțe asupra diverselor aspecte ale activității HP; să aleagă și să fie ales în organele de conducere ale HP

 Membrii au urmatoarele obligații: să respecte legislația R.M. și Statutul HP; să respecte hotărîrile și deciziile organelor de conducere ale HP în cazul angajării benevole în anumite acțiuni; să se abțină de la fapte care dăuneaza organizației;  să contribuie la realizarea scopurilor HP; să achite cotizația lunară de membru egală cu 3 lei.

 XI. Încetarea activității HP

 HP își încetează activitatea: prin decizia A.G. dacă pentru aceasta au votat 3/4 din membrii HP; prin decizia instanței judecătorești în cazurile prevăzute de lege.

 După lichidare patrimoniul rămas va fi utilizat în vederea realizării scopurilor statutare ale HP.

 


Participant la concursul WebTop

Webmaster — Alexandru Bostan